REGULAMIN

1. Dom Rekolekcyjny Archidiecezji Gnieźnieńskiej w Rościnnie jest ośrodkiem formacyjnym.

2. Dyrektor Domu, bądź osoba przez niego upoważniona, us- tala terminy i warunki pobytu gości, przyznaje pokoje i wydaje klucze.

3. Goście są zobowiązani do troski o dobro pomieszczeń i miejsc (także parku), z których korzystają, do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny oraz przepisów przeciwpoża- rowych.

4. W pokojach nie wolno używać grzałek, czajników, grzejników elektrycznych, żelazek ani otwartego ognia, a w parku rozpalać ogniska czy grilla bez zgody dyrektora Domu. Osoby zakwaterowane mogą korzystać z czajników elektrycznych oraz kawy i herbaty w salach na parterze Pałacu i Hoteliku.

5. O awariach i uszkodzeniach należy informować pracowników albo dyrektora Domu Rekolekcyjnego.

6. Koszty uszkodzeń i zniszczeń w budynkach i w parku Domu Rekolekcyjnego oraz zagubienia przedmiotów należących do Domu pokrywają osoby z nich korzystające. Za dzieci od- powiadają rodzice lub ich opiekunowie.


7. Cisza nocna w budynkach i w parku Domu Rekolekcyjnego obowiązuje w godzinach 22.00 - 7.00. Po uzgodnieniu z dy- rektorem Domu, czas jej trwania może być zmieniony.

8. Palenie tytoniu możliwe jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Bez zgody dyrektora nie wolno pić napojów alkoholowych w budynkach i parku Domu Rekolekcyjnego.

9. Dzieci i młodzież nie mogą przebywać w parku i zabudo- waniach bez opieki rodziców lub wychowawców.

10. Bez zgody dyrektora Domu, nie wolno wjeżdżać na ro- werach, koniach i pojazdach mechanicznych ani wprowadzać zwierząt na tereny Domu Rekolekcyjnego. Parking przezna- czony jest dla gości Domu.

11. W budynkach i parku Domu Rekolekcyjnego nie mogą przebywać osoby rażąco naruszające Regulamin.


Rościnno, dnia 7 września 2006 r.O NAS    HISTORIA    OPIS    DOJAZD    TURYSTYKA